تشکیل کمیته فنی و شهرسازی در راستای نظارت مضاعف بر ساخت و سازهای غیر اصولی و شناسایی نقاط غیر ایمن در سطح شهر پاکدشت

به دستور حمیدرضا شیخ ویسی شهردار پاکدشت،کمیته فنی و شهرسازی در راستای نظارت مضاعف بر ساخت و سازهای غیر اصولی و شناسایی نقاط غیر ایمن در سطح شهر پاکدشت تشکیل می گردد.

1401/03/04 3 بازدید